Verhuur/huur- en betalingsvoorwaarden januari 2015

ALGEMEEN
De na te melden algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten die met de Hangjas VOF in de uitvoering van haar bedrijf worden aangegaan.
Alle offertes worden vrijblijvend uitgebracht en kunnen, zonder opgave van redenen, door de vennootschap steeds worden ingetrokken.
De vennootschap is niet gehouden bestellingen uit te voeren, die niet schriftelijk zijn bevestigd.
Bij de uitvoering van schriftelijk bevestigde opdrachten, behoudt de vennootschap zich geringe afwijkingen voor.

PRIJSBEPALINGEN
Alle verhuurpijzen gelden per stuk en per dag, exclusief B.T.W.; voor verhuur op langere termijn zijn prijzen op aanvraag verkrijgbaar.
Voor het bezorgen en het retour halen halen van verhuurde artikelen, worden transportkosten in rekening gebracht. Indien vooraf en na schriftelijke bevestiging geen bepaalde prijs is overeengekomen, worden deze kosten berekend per kilometer "waarbij een afstand van meer dan 300 meter voor één kilometer wordt gerekend" en wel als volgt:
- voor het bezorgen of retour halen van goederen: tweemaal de afstand, gemeten van de opslagplaats van de vennootschap af tot aan de plaats van de bestemming, vermenigvuldigd met een op enig moment door de vennootschap vastgestelde kilometervergoeding;
- voor het bezorgen en retour halen van goederen: viermaal de afstand van bestemming, vermenigvuldigd met een op enig moment door de vennootschap vastgestelde kilometervergoeding.

Indien op verzoek van de huurder buiten de normale werktijden werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zal een toeslag voor overwerk in rekening worden gebracht.
Indien op verzoek van de vennootschap goederen in- of uitgeklapt en in/of uitgepakt moeten worden, wordt het alsdan geldende uurloon per man in rekening gebracht.
Huurder verplicht zich de gehuurde goederen volledig gezuiverd aan de vennootschap terug te leveren. Indien de vennootschap goederen niet volledig gereinigd worden terug ontvangen, zal de vennootschap voor de nodig geachte werkzaamheden eenmaal extra huur in rekening brengen aan de huurder.

ANNULERING
In geval van annulering van een schriftelijk bevestigde bestelling, 5 werkdagen voordat de goederen feitelijk ter beschikking zouden worden gesteld van de huurder wordt 80% van de overeengekomen huurprijs berekend. In alle gevallen van de annulering van schriftelijk bevestigde bestellingen, worden de huurder kosten in rekening gebracht met een minimum van 15% van de huurwaarde.

RECLAMES
De huurder verplicht zich de geleverde goederen binnen een tijdslimiet van 12 uur na levering te controleren op deugdelijkheid en netheid. Bij door de huurder vastgestelde ondeugdelijke levering is de huurder verplicht dit binnen genoemde termijn aan de vennootschap te melden en hem in de gelegenheid te stellen om alsnog tijdig aan zijn verplichting te voldoen. De vennootschap is bevoegd om gemelde ondeugdelijkheid vast te stellen en zonodig te herstellen. Omtrent een ander zal door de vennootschap een schriftelijke bevestiging van de bevindingen binnen een redelijke termijn worden overlegd. Indien en voor zover de huurder niet binnen 8 dagen na dagtekening van de in vorige volzin bedoelde bevestiging reageert, geldt deze bevestiging als bindend. Zowel in het geval van in gebruikneming van de afgeleverde goederen als in het geval van ommekomst van vermelde tijdslimiet, verwerkt huurder het recht om te reclameren.

AANSPRAKELIJKHEID
De huurder is jegens de vennootschap aansprakelijk voor omstandigheden tijdens de huurperiode, die leiden tot verlies, beschadigingen, breuk en elke andere kwaliteitsverandering van de geleverde goederen, door welke oorzaak dan ook.

De venootschap kan in gevallen als vorenbedoeld de vervangingswaarde van de geleverde goederen aan de huurder in rekening brengen "inclusief B.T.W." onverlet de gehoudenheid van de huurder tot betaling van de overeengekomen huurprijzen. Vorenbedoelde feiten worden door de vennootschap bij aankomst van de goederen door huurder en personeel vastgesteld. Indien en voor zover de huurder te kennen geeft van bovengenoemd recht tot gezamenlijke controle geen gebruik te maken, worden vorenbedoelde feiten door de vennootschap binnen een termijn van twee werkdagen na aankomst van de uitgeleverde goederen door telling en controle van het personeel van de vennootschap voor beide partijen bindend vastgesteld.
Indien de vennootschap zijn verplichtingen jegens de huurder niet kan nakomen op grond van de door de vennootschap schriftelijk aan de huurder bevestigde omstandigheid, dat de overeengekomen goederen niet of niet tijdig aan de huurder worden geleverd ten gevolge van vermissing casu quo door een handelen of nalaten van vorige contractanten van de vennootschap met betrekking tot de bedoelde goederen, verplicht de huurder zich om door de vennootschap aangeboden in redelijkheid met de oorspronkelijk te leveren goederen vergelijkbaar en passend alternatief te accepteren onder nadere in overleg met de vennootschap vastegestelde voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DERDEN
De huurder vrijwaart de vennootschap voor elke aansprakelijkheid, welke voortvloeit uit enige vorm van schade, die verband houdt met de geleverde goederen aan de huurder zelve en/of derden, zowel hun persoon als goederen betreffende, vanaf het moment waarop de goederen aan de huurder ter beschikking zijn gesteld tot aan het moment dat deze goederen weer in bezit van de vennootschap zijn gekomen.

EIGENDOMSRECHT
De vennootschap behoudt zich te alle tijde het eigendomsrecht voor van de aan de huurder geleverde goederen.

BETALINGSWIJZE
Indien de huurprijs bedraagt:
= minder dan 113,45 per totale levering, dient de   huurder op door de vennootschap aan te geven wijze en desgewenst contant de huurprijs te voldoen op de dag dat de geleverde goederen worden teruggehaald;
=meer bedraagt dan 113,45 per totale levering, dient de huurder vóór de datum van de schriftelijk overeengekomen levering, 50% van de totale overeengekomen huurprijs vooraf te betalen op de door de vennootschap aangegeven wijze (derhalve desgewenst in contanten) en het restant te voldoen ten dage dat de goederen worden teruggehaald.
Indien een huurder besluit tot aankoop van de geleverde goederen of een deel daarvan, dient door de huurder prompte betaling plaats te vinden van de door de vennootschap vastgestelde prijs op door deze te betalen wijze. In geval voor een langere termijn een overeenkomst tussen partijen is aangegeaan, zal door de vennootschap telkens na ommekomst van een periode van 4 weken een tussentijdse nota van afrekening worden gezonden, na de voldoening waarvan de huurtermijn wederom met 4 weken verlengd zal worden.
Voor de uitvoering van de opdrachten die na schriftelijk vastgestelde en overeengekomen afspraken van de zijde van de vennootschap op rekening betaald kunnen worden, stelt de vennootschap voor de betaling daarvan een termijn van 14 dagen na dagtekening van de nota.
Na overschrijding van deze termijn is de vennootschap gerechtigd een verhoging van 15% in rekening te brengen. Mocht door welke oorzaak ook, binnen 60 dagen na vorenbedoelde dagtekening van de nota, huurder alsnog in gebreke zijn gebleven, behoudt de vennootschap zich het recht voor een incasso-procedure aan te vangen in de door de vennootschap gewenste (gerechtelijke) vorm.
Alle aan een dergelijke procedure verbonden kosten, met inbegrip van de kosten van juridische bijstand, komen ten laste van de huurder, met inbegrip van de belasting toegevoegde waarde.

 

Deze leverings voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem.